Danh mục mã ngành nghề kinh doanh mới nhất 2024

Ngành nghề kinh doanh là ngành nghề được xác lập từ mục đích đầu tư thành lập và chiến lược phát triển doanh nghiệp, do chủ sở hữu quyết định và đăng ký thành lập.

Trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mã ngành nghề kinh doanh sẽ được hiển thị bằng mã số ngành từ cấp 1 đến cấp 5 như sau:

  • Mã ngành cấp 1: bao gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U.
  • Mã ngành cấp 2: bao gồm 88 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng hai chữ số theo ngành cấp 1 tương ứng.
  • Mã ngành cấp 3: bao gồm 242 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng ba chữ số theo ngành cấp 2 tương ứng.
  • Mã ngành cấp 4: bao gồm 486 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng bốn chữ số theo ngành cấp 3 tương ứng.
  • Mã ngành cấp 5: bao gồm 734 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng năm chữ số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Danh mục ngành nghề kinh doanh là danh sách, bản ghi phân loại từng mục cụ thể ngành nghề kinh doanh.

Danh mục ngành nghề kinh doanh trong hệ thống nền kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Mã ngành Tên ngành nghề kinh doanh Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
01110

Trồng lúa

0111 01110
02210

Khai thác gỗ

0221 02210
02200

Khai thác gỗ

022 0220 02200
06100

Khai thác dầu thô

061 0610 06100
10611

Xay xát

10611
13

Dệt

13
18110

In ấn

1811 18110
43110

Phá dỡ

4311 43110