Danh sách doanh nghiệp theo mã ngành 43120 - Chuẩn bị mặt bằng

Mã ngành 43120: Chuẩn bị mặt bằng

Loại: Mã ngành cấp 5

Mã ngành cấp 1 tương ứng: F - XÂY DỰNG

Mã ngành cấp 2 tương ứng: 43 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng

Mã ngành cấp 3 tương ứng: 431 - Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng